Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w Polsce, Europie i na świecie”.

To wydarzenie o charakterze naukowym adresowane głównie do specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ratowników medycznych, lekarzy, studentów kierunków medycznych, kierowników podmiotów medycznych oraz podmiotów działających w ich otoczeniu społecznym i gospodarczym.

Celem projektu jest przedstawienie i upowszechnienie aktualnych wyników badań związanych z ratownictwem medycznym tj. nowe problemy i wyzwania związane z ratownictwem w obliczu pandemii COVID-19, konfliktów zbrojnych i terrorystycznych, starzejącego się społeczeństwem itp.; statystyk dot. działań ratowniczych – ich genezy i efektywności; skutecznych procedur i zasad podstępowania; innowacyjnych narzędzi itp.

Rezultatem projektu będzie wypracowanie mapy drogowej rozwoju ratownictwa medycznego uwzględniającej obecne problemy, ograniczenia, jak i wyzwania oraz nowe możliwości. Ratownictwo medyczne jest specjalizacją medyczną zajmująca się nagłymi przypadkami oraz pacjentami, którzy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej ukierunkowanej na podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych osoby chorej lub poszkodowanej, zapewnienie jej bezpieczeństwa i przekazanie specjalistom w celu dalszego leczenia. Szereg aktów prawnych, zaleceń i opracowań eksperckich wskazuje na potrzebę usprawnienia działań służb ratowniczych, co wiąże się z potrzebą wykorzystania dostępnych badań naukowych w celu poprawy warunków ich funkcjonowania i dalszego rozwoju (np. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych, Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczące procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego / masowego itp.). W odpowiedzi na powyższe proponuje się realizację niniejszego projektu.

Cel konferencji zostanie zrealizowany poprzez:
-spotkanie specjalistów w dziedzinie ratownictwa, podczas któregouczestnicy poznają najnowsze osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie, nowe techniki, opisy przypadków,

  • analizę aktualnych wyzwań, potrzeb, zagrożeń i możliwości dla rozwoju ratownictwa w kraju i poza jego granicami,
  • poszerzenie wiedzy w zakresie stosowanych rozwiązań i procedur, innowacyjnych narzędzi, w tym z obszaru edukacji w dziedzinie ratownictwa medycznego,
  • skupienie uwagi na praktycznych aspektach wykonywanej pracy,
  • wymianę doświadczeń i omówienie case study
  • możliwość zadawania pytań i dyskusji w danym obszarze,
  • rozszerzenie zakresu uczestników o studentów z kierunków medycznych.

Sprawdź informacje dot. konferencji

Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w polsce, europie i na całym świecie.

Skip to content