Regulamin konferencji: Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w Polsce, Europie i na całym świecie

Sosnowiec, 16 – 17 listopad 2023 r.

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada 2023 roku w Hotel Szafran w Czeladzi.
 2. Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu: 378 010,00 złotych. Wartość dofinansowania: 336 809,00 złotych.
 3. Organizatorami są:
  • Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska w Katowicach,
  • Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankivsku.
 4. Nad częścią naukową Konferencji nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego wraz z jego członkami.
 5. Konferencja składa się z części wykładowej i warsztatowej.
 6. Warsztaty mają charakter praktyczny.
 7. Uczestnikiem Konferencji może być lekarz, lekarz dentysta, ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, ratownik, student kierunków medycznych oraz osoby związane
  z ratownictwem medycznym.
 8. Organizator nie dopuszcza udział osób towarzyszących.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej https://konferencje.akademiaslaska.pl. Rejestracja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc. O zakończeniu przyjmowania zgłoszeń organizator poinformuje komunikatem na stronie internetowej.
 10. Za udział w konferencji i warsztatach uczestnikom przysługują punkty edukacyjne. O ich ilości i rodzaju grupy zawodowej, której dotyczą organizator poinformuje komunikatem na stronie internetowej.
 11. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
 12. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski i angielski.

§2 Warunki zgłaszania wystąpień

 1. Komitet Naukowy przyjmuje propozycje wystąpień do 15.09.2023 r.
 2. Propozycje wystąpień należy przesłać w formie elektronicznej (prezentacja PowerPoint), w terminie wymienionym w ust. 1 na adres: klaudiusz.nadolny@akademiaslaska.pl
 3. Kwalifikacji zgłoszonych wystąpień dokonuje Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.
 4. Od decyzji Przewodniczącego Komitetu Naukowego w zakresie kwalifikacji prac nie przysługuje odwołanie.
 5. Przyjmowane będą wystąpienia kliniczne, doświadczalne i poglądowe.
 6. Wygłoszenie wystąpienia będzie potwierdzone Certyfikatem z zawartym tematem wygłoszenia pracy i jej autorami.

§3 Uczestnictwo

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line). Uczestnictwo w konferencji jest darmowe. Organizator zapewnia udział, wyżywienie i nocleg.
 2. Zgłoszenia/rejestracja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.
 3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność rejestracji.
 4. Wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia/rejestracji, otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału z konferencji, kolejna osoba z listy rezerwowej zajmuje jej miejsce.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Sympozjum jest:
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • 40-555 Katowice
  • ul. Rolna 43
 1. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Konferencji przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
  • ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są, jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu obiektu, organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z terenu konferencji , również za pomocą służb porządkowych.
 2. Uczestnik konferencji ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu konferencji. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora i na które nie miał on wpływu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w wydarzeniu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Sprawdź informacje dot. konferencji

Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w polsce, europie i na całym świecie.

Skip to content